SELAMAT DATANG KE

UNIT AUDIT 
DALAM

UAD berfungsi sebagai entiti bebas yang memberi perlindungan terhadap kepentingan UTM melalui aktiviti pengauditan dan rundingan bagi penambahbaikan dan mempertingkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan kawalan dalaman,  tadbir urus dan operasi UTM dan Pusat Tanggungjawab di bawahnya.

UNIT AUDIT DALAM CANSELERI, UTM

Tanggungjawab Unit Audit Dalam adalah untuk membantu Pengurusan universiti termasuk proses kawalan, pengurusan tadbir urus, siasatan audit prestasi, kewangan, siasatan dan audit ICT.

Audit Prestasi

Memastikan penggunaan sumber dengan ekonomik,efisen dan efektif selaras dengan pencapaian objektif dan matlamat program atau operasi yang ditetapkan. 

Audit Siasatan

Melaksanakan audit khas meliputi siasatan berdasarkan aduan atau arahan Pihak Berkuasa Universiti, agensi pusat dari masa ke semasa.

Audit ICT

Memastikan kewujudan  proses kawalan dalam aplikasi, keselamatan sistem, kebolehpercayaan / integriti maklumat dan menguji ketepatan output.

Audit Kewangan

Menentukan kebolehpercayaan maklumat-maklumat kewangan, memeriksa pematuhan kepada polisi, peraturan, undang-undang dan prosedur kewangan, menilai kaedah dan cara penjagaan aset-aset Universiti dan menentukan kecukupan  kawalan, tadbir urus  dan risiko.

n

Audit Tadbir Urus

Pengurusan Sumber Manusia, Rekod Kedatangan Staf / Cuti, Kursus / Latihan, Belanjawan / Perbelanjaan /Perolehan, Rekod Harta/ Inventori & Stok, Laporan Perbelanjaan Unit, Rekod & Fail Pejabat, Penyelenggaraan/ Pembaikan Alat Pejabat, ICT & Sokongan Teknikal Sistem.

k

Audit Proses

Perancangan strategik, Sekretariat Mesyuarat  Audit, Kertas Kerja Lembaga Pengarah, J/kuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun, Jawatankuasa           Kehilangan/Pelupusan, Laporan Tahunan Unit, Garis Panduan & Manual Audit.

  • Visi

Melaksanakan khidmat perundingan dan pengauditan dengan bebas, cekap dan objektif untuk menambah nilai (add value) ke arah pencapaian kecemerlangan Universiti bagi memenuhi keperluan pemegang taruh (stakeholder).

  • Misi

Menjadi penyumbang utama khidmat perundingan dalam bidang tadbir urus, kawalan dan pengurusan risiko di peringkat institut pengajian tinggi awam.

  • Skop

Audit Pengurusan Kewangan, Audit Pematuhan, Audit Prestasi, Audit ICT